Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương

 13/03/2018 - 07:26 

Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học các khối ngành kinh tế, đảm bảo nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia khối ngành kinh tế, những nguyên lý các quy luật tự nhiên, xã hội, trang bị đầy đủ các kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội, kiến thức của ngành và chuyên ngành đào tạo.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
TRƯỜNG ĐH TRƯNG VƯƠNG
 

 

Số: 05 /QĐ-ĐHTV
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
  
 
 
Vĩnh Phúc, ngày 15  tháng 01 năm 2015
 

QUYẾT ĐỊNH   

V/v ban hành chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành kinh tế của trường Đại học Trưng Vương

       

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

 

        - Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trưng Vương;

        - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục, ban hành kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

       - Căn cứ  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trưng Vương  ban hành kèm theo Quyết định số 04  /QĐ- ĐHTVngày 24 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng Quản trị;

       - Căn cứ QĐ số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       - Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;

      - Căn cứ biên bản họp Hội đồng của các khoa Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng và Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường Đại học Trưng Vương ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc thông qua chuẩn đầu ra các ngành đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương” (có văn bản chi tiết về chuẩn đầu ra của các ngành kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng các đơn vị trong Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..
 
 
 
 
Nơi nhận:
- HĐQT (b/cáo);
- Như điều 2 (t/hiện);
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, ĐT.
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
  
 
TS. Bùi Văn Hồng

 

 

 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 56 lượt/ Số lượt xem: 765

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương Ðánh giá bởi: 75WAZJ1 vào 27:05:2022. đào lên đại học, đại học trưng vương, đào tạo cao... Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương,Sinh viên... Vote: 9.8 rate 10 1900 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388