Quyết định ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương

 13/03/2018 - 07:21 

Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đằng ngành Quản trị kinh doạn phải đạt chuẩn những kiến thức sau:

- Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị kinh doanh; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ cao đẳng;

- Nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm : Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán;……

- Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm : Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán;……

- Đạt chuẩn, nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị kinh doanh bao gồm: Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị rủi ro, Quản trị văn phòng;…

- Đạt chuẩn kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế - Quản lý Kinh doanh.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
TRƯỜNG ĐH TRƯNG VƯƠNG
 
 

Số: 04 /QĐ-ĐHTV
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 
Vĩnh Phúc, ngày 15  tháng 01 năm 2015
  QUYẾT ĐỊNH
 
V/v ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành kinh tế của trường Đại học Trưng Vương 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG   

        - Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trưng Vương;

  

        - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục, ban hành kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

  

        - Căn cứ  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trưng Vương  ban hành kèm theo Quyết định số 04  /QĐ- ĐHTVngày 24 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng Quản trị;

  

       - Căn cứ QĐ số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  

       - Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
 
       - Căn cứ biên bản họp Hội đồng của các khoa Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng và Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường Đại học Trưng Vương ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc thông qua chuẩn đầu ra các ngành đào tạo.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương” (có văn bản chi tiết về chuẩn đầu ra của các ngành kèm theo). 

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng các đơn vị trong Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  

 
 
Nơi nhận:
- HĐQT (b/cáo);
- Như điều 2 (t/hiện);
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, ĐT.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
   
 
TS. Bùi Văn Hồ

 

 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 67 lượt/ Số lượt xem: 803

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Quyết định ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương Ðánh giá bởi: V2BT65Z vào 27:05:2022. liên thông cao đẳng lên đại học Quyết định ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương,Sinh viên tốt... Vote: 9.8 rate 10 2000 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388