Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính - Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính - Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ

 04/07/2018 - 09:37 

Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính - Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ

 

Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

 

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

( Ban hành theo Quyết định số     /QĐ-ĐHTV  ngày     tháng 8 năm 2015

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương )

Tên chương trình:           KINH TẾ

Trình độ đào tạo :           ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo     :           TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Mã ngành             :           D 402

Loại hình đào tạo:           CHÍNH QUY

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

            Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Mục tiêu cụ thể:

1.1. Về kiến thức

            Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tài chính – Ngân hàng, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế để người học có thể ứng dụng những kiến thức được trang bị vào điều kiện Việt Nam.

1.2. Về kỹ năng

            Người học được rèn luyện một số kỹ năng tác nghiệp về quản trị kinh doanh và quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thị trường tài chính, kinh doanh ngân hàng, tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

1.3. Về năng lực

            Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vai trò cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách , cán bộ giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan Nhà nước, các cơ sở đào tạo hoặc tác nghiệp kinh doanh trong các Doanh nghiệp, các định chế Tài chính – Ngân hàng và phi ngân hàng, nhất là trong lĩnh vực mới ở Việt Nam hiện nay như Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư. Nền tảng kiến thức cơ bản vững vàng và phương pháp nghiên cứu được trang bị cũng là cơ sở quan trọng để cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu ở cấp học cao hơn hoặc tự bổ sung kiến thức khi thâm nhập vào thực tế công tác.

1.4. Về thái độ

            Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng  có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Chương trình gồm 128 tín chỉ ( TC ) chưa kể các môn Giáo dục thể chất (5 ĐVHT ) và Giáo dục quốc phòng (165 tiết ).

4. Đối tượng tuyển sinh  

Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.Cụ thể:

            - Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương.

            - Phương thức tuyển sinh: Trường thực hiện xét tuyển với hai hình thức:

            + Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm thi các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.

            + Xét tuyển theo học bạ năm học lớp 12 trung học phổ thông.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

- Chương trình đào tạo được thực hiện trong 4 năm, chi tiết như sau:

+ Năm 1và năm 2 sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.

+ Các năm tiếp theo ( 3 và 4): Sinh viên hoàn tất các chương trình về giáo dục chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

- Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng  hệ chính quy  theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Thực tấp và làm khóa luận tốt nghiệp.

Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 5 TC thực tập tốt nghiệp tương đương 2,5 tháng và 10 TC làm khóa luận tốt nghiệp tương đương 3 tháng.

- Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quá trình học trung bình từ 7 điểm trở lên, tương đương xếp loại B ( khá ).

5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

Sinh viên phải tích lỹ đủ 126 tín chỉ ( không kể các môn: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng ), trong đó có 29 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc của khối kiến thức giáo dục chuyên ngành.

6. Thang điểm

Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân

Trong đó, điểm chuyên cần là 10%, điểm kiểm tra là 20%, điểm thi kết thúc học phần là 70%.

Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TT

Hạng mục

Số tín chỉ

7.1

Kiến thức giáo dục đại cương

38

 

Các học phần bắt buộc

32

 

Các học phần tự chọn

6

7.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

75

7.2.1

Kiến thức cơ sở ngành

36

 

Các học phần bắt buộc

30

 

Các học phần tự chọn

6

7.2.2

Kiến thức chuyên ngành

37

 

Các học phần bắt buộc

29

 

Các học phần tự chọn

8

 

Tổng số TC các học phần

111

7.3

Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp

15

 

Tổng số TC cả khóa học( Không kể GDQP & GDTC )

126

 Chi tiết các học phần: Tải về tại đây

Ghi chú: Sinh viên không làm khoá luận phải học thêm 10 tín chỉ trong số các học phần tự chọn của kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để tích lũy cho đủ số tín chỉ theo quy định.

 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 52 lượt/ Số lượt xem: 747

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính - Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ Ðánh giá bởi: NQ2A31P vào 27:05:2022. Ngành Tài chính - Ngân hàng Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Tài chính - Ngân hàng theo hệ thống tín chỉ,Chương... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388