Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Quản trị Kinh doanh theo hệ thống tín chỉ
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Quản trị Kinh doanh theo hệ thống tín chỉ

 04/07/2018 - 10:15 

Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Quản trị Kinh doanh theo hệ thống tín chỉ

 

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về kinh tế, về hệ thống thông tin và về quản lý và điều hành hoạt động trong SXKD, có thể tham gia quản lý ở các cấp trong mọi loại hình doanh nghiệp, tham gia hoạch định các chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG  VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRI KINH DOANH

(Ban hành theo quyết định số   /QĐ-ĐHTV ngày   tháng 8  năm 2015      

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương)

 

Tên chương trình:        Kinh tế

Trình độ đào tạo:         Đại học

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Mã ngành:                    D403

Loại hình đào tạo:        Chính quy

 

1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về kinh tế, về hệ thống thông tin và về quản lý và điều hành hoạt động trong SXKD, có thể tham gia quản lý ở các cấp trong mọi loại hình doanh nghiệp, tham gia hoạch định các chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước.

Mục tiêu cụ thể:

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân theo học ngành này có đủ năng lực vận dụng thành thạo và sáng tạo những nguyên lý kinh tế và quản trị vào thực tiễn quản lý SXKD hiện đại ngày nay và có thể đảm nhận vị trí quản lý điều hành các hoạt động SXKD, các hoạt động tài chính, các hoạt động marketing, hệ thống thông tin SXKD, quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho SXKD, phân tích hoạt động SXKD, phát triển các sáng kiến KD và quản trị chiến lược phát triển. Sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu hay đào tạo về QTKD, tham gia hoạch định các chính sách quản lý kinh tế Nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức các hoạt động SXKD tại các Doanh nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Chương trình gồm 126 tín chỉ (TC), chưa kể các học phần: Giáo dục thể chất (5 đơn vị học trình), Giáo dục quốc phòng (165 tiết).

4. Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể:

- Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên.

- Phương thức tuyển sinh: Trường ĐHTV thực hiện hai phương thức xét tuyển:

+ Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm thi các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.

+ Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập lớp 12 THPT.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

- Chương trình đào tạo được thực hiện trong bốn năm, chi tiết như sau:

+ Năm thứ nhất và thứ 2: Sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.

+ Các năm tiếp theo (3 và 4): Sinh viên hoàn tất các chương trình về kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận tốt nghiệp.

- Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp

Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 5 tín chỉ thực tập tốt nghiệp, tương đương với 2,5 tháng và 10 tín chỉ làm khóa luận tốt nghiệp, tương đương 3,0 tháng.

5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sinh viên phải tích luỹ đủ 126 TC (không kể GDTC và GDQP), trong đó có 29TC thuộc các học phần bắt buộc của khối kiến thức giáo dục chuyên ngành.

6. Thang điểm:

Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân, trong đó: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa học phần 20%, điểm thi kết thúc học phần 70%.

Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Nội dung chương trình đào tạo:

Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

 

TT

Hạng mục

Số tín chỉ

7.1

Kiến thức giáo dục đại cương

38

 

v  Các học phần bắt buộc

32

 

v  Các học phần tự chọn

6

7.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

73

7.2.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

36

 

v  Các học phần bắt buộc

30

 

v  Các học phần tự chọn

6

7.2.2

Kiến thức chuyên ngành

37

 

Ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

37

 

v  Các học phần bắt buộc

29

 

v  Các học phần tự chọn

8

 

Ngành Quản trị doanh nghiệp

37

 

v  Các học phần bắt buộc

29

 

v  Các học phần tự chọn

8

 

Cộng

111

7.3

Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp

15

Tổng cộng

126

 

Cụ thể các học phần như sau: Tải về tại đây

Ghi chú: Sinh viên chưa đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp phải học thêm các học phần tự chọn tương đương 10 TC của khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành và chuyên ngành.

 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 50 lượt/ Số lượt xem: 1150

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Quản trị Kinh doanh theo hệ thống tín chỉ Ðánh giá bởi: 92NBS4Q vào 27:05:2022. ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Trưng Vương Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Quản trị Kinh doanh theo hệ thống tín chỉ,Chương trình... Vote: 9.8 rate 10 2000 lượt dánh giá
 
 
Banner dọc trái
 
Banner dọc phải
X
0918.924.388