Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương
  • THAC SI QUAN LY KINH TE
  • Trường Đại Học Trưng Vương

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương

 13/03/2018 - 02:55 

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương

 Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) là loại hình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học nhằm khuyến kích, giúp đỡ những người có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trở thành cử nhân Tài chính – ngân hàng

 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 ( Ban hành theo Quyết định số 54 /QĐ-ĐHTV ngày 10 tháng 09 năm 2014

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương )

 Tên chương trình: KINH TẾ

 Trình độ đào tạo : ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

 Ngành đào tạo : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 Mã ngành : LT 402

 Loại hình đào tạo: ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

 1. Mục tiêu đào tạo

 Mục tiêu chung:

 Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) là loại hình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học nhằm khuyến kích, giúp đỡ những người có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Trở thành cử nhân Tài chính – ngân hàng

 Mục tiêu cụ thể:

 1.1. Về kiến thức

 Chương trình đào tạo liên thông lên Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng cung cấp những kiến thức giúp hoàn thiện cho những người học nắm vững kiến thức cơ bản về hệ thống và Tài chính – Ngân hàng. Tăng cường tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế để người học có thể ứng dụng những kiến thức được trang bị vào điều kiện Việt Nam.

 1.2. Về kỹ năng

 Có cơ hội rèn luyện kỹ năng tác nghiệp về quảng trị kinh doanh và quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thị trường tài chính, kinh doanh ngân hàng, tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 1.3. Về năng lực

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp, có thể đảm nhiệm vai trò công việc tại các cơ quan Nhà nước, các cơ sở đào tạo hoặc tác nghiệp kinh doanh trong các Doanh nghiệp, các định chế Tài chính – Ngân hàng và phi ngân hàng, nhất là trong lĩnh vực mới ở Việt Nam hiện nay như Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư. Sinh viên được trang bị nền tảng kiến thức cơ bản vững vàng và phương pháp nghiên cứu được trang bị cũng là cơ sở quan trọng để cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu ở cấp học cao hơn hoặc tự bổ sung kiến thức khi thâm nhập vào thực tế công tác.

 1.4. Về thái độ

 Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng hệ liên thông Đại học có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt.

 2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm

 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

 Chương trình gồm 48 tín chỉ ( TC )

 4. Đối tượng tuyển sinh

 Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 Cụ thể:

 - Thí sinh có bằng cao đẳng đúng nghành nghề phải học thêm một số học phần chuyển đổi theo quy định của trường Đại học Trưng Vương tổ chức.

 - Phương thức tuyển sinh: Trường thực hiện xét tuyển với hai hình thức:

 + Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng: Phải tham gia kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ và điểm trúng tuyển của Trường.

 + Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng đủ 36 tháng trở lên phải qua kỳ thi tuyển do Trường Đại học Trưng Vương tổ chức với 03 môn: Toán, Lý thuyết tài chính – tiền tệ, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại.

 - Thí sinh có bằng cao đẳng không đúng ngành nghề phải học thêm một số học phần chuyển đổi theo quy định của trường trước khi tham gia kỳ thi đầu vào do trường tổ chức.

 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

 5.1. Quy trình đào tạo

 - Chương trình đào tạo được thực hiện trong 1,5 năm, chi tiết như sau:

 + Hai học kỳ đầu: sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 + Học kỳ tiếp theo : Sinh viên hoàn tất các chương trình về giáo dục chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

 - Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 5.2. Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

 Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 3 TC thực tập tốt nghiệp tương đương 1,5 tháng và 10 TC làm khóa luận tốt nghiệp tương đương 3 tháng.

 - Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quá trình học trung bình từ 7 điểm trở lên, tương đương xếp loại B ( khá ).

 5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

 Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

 Sinh viên phải tích lỹ đủ 48 tín chỉ, trong đó có 11 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc của khối kiến thức giáo dục chuyên ngành.

 6. Thang điểm

 Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ thập phân.

 Trong đó, điểm chuyên cần là 10%, điểm kiểm tra là 20%, điểm thi kết thúc học phần là 70%.

 Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 7. Nội dung chương trình đào tạo

 Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

 

TT Hạng mục Số tín chỉ
7.1 Kiến thức giáo dục đại cương 10
  Các học phần bắt buộc 8
  Các học phần tự chọn 2
7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 10
7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 10
  Các học phần bắt buộc 8
  Các học phần tự chọn 2
7.2.2 Kiến thức chuyên ngành 15
  Các học phần bắt buộc 11
  Các học phần tự chọn 4
  Tổng số TC các học phần 35
7.3 Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 13
  Tổng số TC cả khóa học( Không kể GDQP & GDTC ) 48

 CÁC HỌC PHẦN

TT Tên  học phần Số tín chỉ theo chương trình

7.1. Giáo dục đại cương

( Không kể GDQP & GDTC )

10
Các học phần bắt buộc 8
1 Toán cao cấp 2
2 Tiếng anh cơ bản 3
3 Tiếng anh thương mại 3
Các học phần tự chọn 2
1 Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm 2
2 Soạn thảo văn bản 2
3 Tâm lý kinh doanh 2
4 Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh 2
5 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp 2
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
A. Kiến thức cơ sở ngành 10
Các học phần bắt buộc 8
3 Kinh tế vĩ mô 3
2 Mô hình toán kinh tế 3
3 Lý thuyết kiểm toán 2
Các học phần tự chọn 2
1 Kinh tế phát triển 2
2 Bảo hiểm 2
3 Kinh tế quốc tế 2
4 Marketing căn bản 2
5 Kinh tế lượng 2
6 Nghệ thuật lãnh đạo 2
B. Kiến thức chuyên ngành 15
Các học phần bắt buộc 11
1 Thống kê ngân hàng 2
2 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3
3 Nghiệp vụ ngân hàng TW 2
4 Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế 2
5 Thị trường chứng khoán 2
Các môn tự chọn 4
1 Nghiệp vụ kinh doanh XNK 2
2 Kiểm toán báo cáo tài chính 2
3 Kế toán quốc tế 2
4 Tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 2
5 Đấu thầu 2
6 Phân tích hoạt động kinh doanh 2
  Tổng số TC các học phần 35
  7.3 Thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp 13
Tổng số tín chỉ toàn khóa học 48
       

 

 

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 34 lượt/ Số lượt xem: 207

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Bạn hãy là người đầu tiên gửi ý kiến cho chúng tôi !


Tên của bạn:
Email:
Ý kiến của bạn
Các tin liên quan
 
Thạc sĩ quản lý kinh tế
 
 
 

Tin Tức Nổi Bật

 
 
 

Đăng ký học

 
 
 

Giảng Viên - Chuyên Gia

TS Phan Anh Lưu: Giảng viên giảng dạy Kỹ năng quản lý; Chuyên gia cao cấp về chiến lược đào tạo, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng văn hóa...

Xem tiếp

TS Nguyễn Thị Kim Chi: Giảng dạy Kinh tế học quản lý; Tiến sĩ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, trên 30 năm kinh nghiệm giảng dạy về kinh tế...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài viết: Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương Ðánh giá bởi: NRP7LMV vào 18:06:2019. Tài chính ngân hàng Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính - Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương,Sinh viên... Vote: 9.8 rate 10 1000 lượt dánh giá
 
 
Cử nhân 2018
 
Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - ĐH Trưng Vương
X
0918.924.388